TERMENI ȘI CONDIȚII

Termeni și Condiții pentru utilizarea WWW.WORKSMART.RO și licența de utilizare a produselor WorkSmart. 

CAP.I PARTILE CONTRACTANTE
HFORH SRL,  cu sediul in Loc Timișoara, Str Dn6 km560+800m Stanga Casa Poarta, Judetul Timis, inregistrata la R.C sub nr J35/650/2014, de pe langa Tribunalul Judetului Timis, CUI 32903384, reprezentată de Barbu Valentin – Administrator, in calitate de  PRESTATOR
Si
Beneficiar, persoana ce utilizează și/sau beneficiază de materialele și informațiile puse la dispoziție prin intermediul www.worksmart.ro, cu datele de identificare ce urmează a fi comunicate Furnizorului prin intermediul platformei www.worksmart.ro
CAP.II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2.1 Obiectul prezentului contract il reprezinta prestarea serviciilor de consultanta, adaptare si alte
servicii privind tehnologia informatiei de catre Prestator prevazute in Anexa 1 , in schimbul pretului
prevazut la fiecare serviciu de pe site. 
Art.2.2 Daca partile convin extinderea serviciilor prestate, acestea vor fi prevazute in acte aditionale
iar cuantumul lor urmand sa fie determinat prin negociere de catre parti si separat fata de pretul
prezentului contract.
CAP.III DURATA CONTRACTULUI
Art.3.1 Contractul se încheie pe o perioadă de 1(un) an .
Art.3.2 Contractul se va extinde în mod automat cu perioade succesive de 1 (un) an, dacă niciuna
dintre părți nu notifică celeilalte părți întenția sa de a înceta Contractul, cu cel puțin 30 (treizeci) de
zile înainte de încetarea acestuia.
CAP.IV PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATILE DE PLATA
Art.4.1 Prețul contractului pentru serviciile de consultanta, adaptare si alte servicii privind tehnologia
informatiei este prevazut in Anexa 1. Acesta se va individualiza sub forma unui abonament lunar
privind prestarea serviciilor mentionate.
Art.4.2 Prestatorul va emite factura fiscala privind serviciile prestate (abonamentul lunar) la data
de 1 a fiecarei luni.
Art.4.3 Plata facturilor fiscale va fi efectuată în lei, conform prevedrilor din Anexa 1 la contract.
Art.4.4 Orice întârziere în ceea ce privește termenul de plată se va penaliza cu 0,1% pentru fiecare zi
de întârziere, până la data achitării integrale a sumei datorate. Dacă valoarea penalităților nu acoperă

eventualele prejudicii produse Prestatorului, acesta poate solicita alte despăgubiri dovedite, fără ca
acodarea penalităților să înlăture acestuia posibilitatea de a-și recupera în totalitate prejudiciul.
Art.4.5 Întarzierea la plata a facturilor emise de Prestator, mai mare de un termen de 15 zile lucrătoare,
dă dreptul acestuia de a suspenda prestarea Serviciilor, până la momentul indeplinirii obligației de
plată a Beneficiarului.
Art.4.6. Părțile convin ca Prestatorul are dreptul să modifice prețul contractului, cu notificarea
Beneficarului cu 5 ( cinci) zile lucratoare inainte de aceasta.
Art.4.7 Beneficiarul are obligația ca în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii notificării
scrise de Prestator să comunice acestuia dacă noul preț este acceptat .
Art. 4.8 În cazul în care Beneficiarul nu răspunde la notificarea scrisă în termenul specificat anterior,
partile convin ca aceasta insemna o acceptare tacită a noului pret al contractului.
CAP. V OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 5.5 Obligatiile Prestatorului:
a) Sa presteze serviciile prevazute in Anexa 1 , furnizand intregul beneficiu al cunostintelor,
expertizei si aptitudinilor sale
b) Sa asigure consultanta tehnica de specialitate, daca este cazul
c) Sa propuna Beneficiarului imbunatatirea unor solutii in vederea sporirii performantelor
echipamentelor
d) Sa indeplineasca toate obligatiile care rezulta din prezentul contract
Art.5.6 Obligatiile Beneficiarului:
a) Să efectueze plățile în cuantumurile și la termenele prevăzute în prezentul contract
b) Să asigure condițiile tehnice necesare pentru funcționarea echipamentelor
c) Să faciliteze accesul personalului Prestatorului în locația desfășurării Serviciilor
d) Să transmită către prestator toate informațiile tehnice și documentația aflate în posesia sa,
necesare pentru realizarea serviciilor
e) Să asigure condiții de amplasare și mediu corespunzătoare funcționarii normale a produselor
f) Să achite contravaloarea serviciilor ( abonamentului) în termenii stabiliți în prezentul contract
g) Să nu permită decât intervenția persoanelor autorizate din partea Prestatorului asupra unităților
h) Să țina permanent legatura cu Prestatorul și să anunțe din timp orice modificare intervenită,
sau orice intervenție solicitată
i) Sa isi indeplineasca toate obligatiile legale ce-i revin in calitatea sa de cadru medical, inclusiv,
dar fara a se limita la confidentialitatea datelor cu caracter personal si sensibil ale pacientilor
sai, urmand ca Beneficiarul sa fie exonerat de orice responsabilitate din acest punct de vedere
CAP.VI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.6.1 Pentru încălcarea obligațiilor contractuale care generează pagube materiale, partea în culpă
suportă despăgubirile necesare acoperirii pagubelor produse celeilalte părți.

Art.6.2 Prestatorul nu va fi responsabil pentru nicio pierdere, obligație, pretenție, hotărâre, cost, cerere
și cheltuială cauzată de neglijența gravă sau abaterea intenționată a Beneficiarului, partenerilor,
mandanților, agenților, reprezentanților sau angajaților Beneficiarului.
Art.6.3 Prestatorul nu va fi răspunzător în niciun caz față de Beneficiar pentru niciun venit pierdut,
profit pierdut, daune incidentale, indirecte, consecutive, speciale sau punitive.
Art.6.4 Responsabilitatea pentru software-ul utilizat și licențierea acestuia revine exclusiv
Beneficiarului, în conformitate cu legislația română și internațională. Prestatorul nu este responsabil
pentru software-ul nelicențiat instalat pe computerele Beneficiarului și nici nu este obligat să rezolve
problemele rezultate în mod direct din utilizarea de software nelicențiat de către Beneficiar.
CAP.VII ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.7.1 Contractul încetează în următoarele condiții:

a) la expirarea duratei sale
b) prin acordul părților
c) la solicitarea uneia din părți, în condițiile stabilite de clauza Art. 6.2
d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment sau de retragere a autorizației de funcționare a
uneia din părți.

Art. 7.2 Orice parte, din orice motiv sau dacă consideră adecvat, poate sa denunte prezentul Contract,
în totalitate sau parțial, cu preaviz de minim 30 zile, prin notificarea celeilalte Părți cu privire la
încetare, notificare în care se va specifica măsura în care execuția respectivă va fi terminată și data la
care încetarea respectivă va intra în vigoare, cu indeplinirea obligatiilor scadente dintre parti , calculate
pana la data incetarii contractului.
CAP. VIII LITIGII
Art.8.1 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului Contract sau rezultate
din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
Art.8.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa
instanțelor judecătorești competente de la sediul Prestatorului
Art. 8.3 Prezentul Contract este guvernat de legea română.
CAP. IX FORȚA MAJORĂ
Art.9.1 Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu
întârziere a obligațiilor asumate în prezentul contract.
Art.9.2 Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și
insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute obligațiile
asumate conform prevederilor contractuale.

CAP. X CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE
Art.10.1 Părțile vor respecta confidențialitatea în privința tuturor informațiilor scrise, orale sau
cuprinse în orice alt format sau suport, referitoare la cealaltă parte, puse la dispoziția părților, prin
intermediul contractului sau obținute în orice alt mod în executarea acestuia.
Art.10.2 Pe durata prezentului contract, Beneficiarul informațiilor confidențiale, așa cum au fost
descrise, nu are dreptul să:

a) copieze, multiplice, distribuie, dezvăluie, în niciun fel, total sau parțial, niciunei alte
persoane, companii, corporații sau entități, niciuna din informațiile confidențiale sau
aspecte legate de acestea
b) permită terților accesul la informațiile confidențiale. Accesul la informațiile
confidențiale este posibil doar acelor salariați, colaboratori ai Beneficiarului care sunt
implicați în executarea contractului, după o prealabilă informare a acestora asupra
caracterului confidențial al informațiilor puse la dispoziție

Art.10.3 Obligațiile stabilite în prezentul capitol vor subzista și după încetarea prezentului Contract.
CAP.XI MODUL DE COLABORARE
Art.11.1 Părțile vor lua legătura telefonic și prin intermediul poștei electronice. Orice comunicare
telefonică va fi urmată de o confirmare prin intermediul poștei electronice
Art.11.2 Adresele de e-mail pe care se va coresponda sunt urmatoarele:
office@worksmart.ro
Art.11.3 În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părți va fi valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți prin poștă electronică sau prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, la adresele menționate în preambul
CAP. XII RESPECTAREA LEGILOR. RĂSPUNDERE ȘI DESPĂGUBIRI
Art.12.1 Beneficiarul va respecta, pe propria sa cheltuială, toate legile, regulile și reglementările
potrivit statului sau și își va asuma toate răspunderile sau obligațiile impuse prin legile, regulile și
reglementările respective, cu privire la execuția Prestatorului în baza prezentului contract.
Art.12.2 Prestatorul nu va fi răspunzător în niciun caz față de Beneficiar pentru niciun venit pierdut,
profit pierdut, daune incidentale, indirecte, consecutive, speciale sau punitive.
CAP.XIII INDEPENDENȚA CLAUZELOR CONTRACTUALE
Art.13.1 În cazul în care orice clauză a Contractului este considerată nevalabilă, ilegală, neaplicabilă
sau nulă și neavenită, acest lucru nu avea drept rezultat nevalabilitatea, ilegalitatea, neaplicabilitatea
sau anularea întregului contract. În acest caz, Părțile sunt exonerate de toate drepturile și răspunderile
rezultate dintr-o asemenea clauză dar numai în măsura în care această clauză este nevalabilă,

neaplicabilă sau nulă și neavenită. În acest caz, Părțile vor face tot posibilul pentru a înlocui clauza
respectivă cu o clauză valabilă care să producă efectele economice și juridice cele mai apropiate de
cele ale clauzei nevalabile, neaplicabile sau nule și neavenite.
ART. XIV PROTECȚIA ȘI REȚINEREA DATELOR
Art. 14.1 Fiecare Parte este răspunzătoare în mod independent pentru respectarea legislației aplicabile
în ceea ce privește prelucrarea în mod legal a datelor cu caracter personal în vederea executării
contractului. În cazul în care una dintre Părți dezvăluie orice date cu caracter personal către cealaltă
Parte, altfel decât conform Contractului și decât este necesar în vederea executării acestuia, aceste
date vor fi șterse conform regulilor interne ale celeilalte Părți, iar aceasta din urmă nu își va asuma
nicio răspundere pentru această prelucrare, orice divulgări nedorite sau alte incidente fiind în
responsabilitatea exclusivă a Părții care divulgă astfel de date, care de asemenea, va exonera de
responsabilitate și va despăgubi Partea destinatară pentru orice daună.
Art.14.2 Pe durata executării Contractului, fiecare Parte poate colecta, stoca și utiliza date cu caracter
personal, inclusiv nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, semnătura, în legătură cu
reprezentanții sau angajații celeilalte Părți, sau alte persoane care reprezintă respectiva Parte în
vederea încheierii și executării Contractului. Toate aceste date pot fi colectate de la cealaltă Parte sau
direct de la persoana vizată, iar prelucrarea lor este necesară pentru a permite Părților să încheie și să
execute Contractul.
Art.14.3 Pentru a asigura informarea la timp, transparentă și relevantă a persoanelor vizate, conform
cerințelor Regulamentului General privind Protectia Datelor (EU) 2016/679, fiecare Parte va întocmi
și va fi răspunzătoare pentru conținutul propriei sale note de informare cu privire la prelucrarea de
date cu caracter personal pe care o desfășoară în legătură cu clientii, reprezentanții, angajații celeilalte
Părți și/sau alte persoane care reprezintă Partea respectivă. Fiecare dintre Părți se obligă să comunice
către fiecare dintre persoanele vizate care acționează în numele său, pe durata Contractului, nota de
informare emisă de către cealaltă Parte și pusă la dispoziția sa, precum și orice modificare și/sau
actualizare a acesteia (comunicată în scris, inclusiv în format electronic de către Partea emitentă a
notei de informare).
Art.14.4 Datele cu caracter personal prelucrate de fiecare Parte trebuie să fie exacte și actuale, urmând
ca fiecare Parte să informeze cealaltă Parte în cazul în care există orice modificare a datelor cu
caracter personal prelucrate, în măsura în care informațiile sunt relevante pentru executarea
Contractului.
CAP. XV INDEPENDENȚA PRESTATORULUI
Art.15.1 Prin încheierea prezentului Contract și cu ocazia implementării acestuia, Părțile acționează în
mod independent. În acest sens, Părțile recunosc și acceptă că Prestatorul va fi considerat în orice
situație ca prestator independent care:

(a) nu se va afla în relație de subordonare față de Beneficiar și
(b) dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți și
(c) nu folosește baza de lucru/patrimoniul Beneficiarului și

(d) dispune de libertatea de a desfășura obiectul Contractului în mod direct, cu personal
angajat sau prin colaborare cu terțe persoane și
(e) nu va fi în niciun caz eligibil pentru orice beneficii sau drepturi specifice
raporturilor de muncă și
(f) nu i se vor aplica, în raport cu Beneficiarul, prevederi ale legislației securității și
sănătății în muncă
(g) nu este raspunzator in niciun caz pentru respectarea legislatiei specifice domeniului
in care isi desfasoara activitatea Beneficiarul.

CAP.XVI MODIFICĂRI
Art.16.1 Cu excepția celor prevăzute în mod expres în prezentul, nicio modificare la prezentul
Contract nu va fi valabilă decât dacă este făcută în scris și semnată de reprezentantul autorizat al
Beneficiarului și de către Prestator, iar admiterea oricărei executări care deviază de la prevederile
contractuale și neexercitarea vreunui drept sau neaplicarea vreunei obligații din prezentul nu vor fi
considerate drept o modificare a prezentului Contract.
Art.16.2 Prezentul contract, împreună cu eventualele sale anexe care fac parte integrantă din cuprinsul
său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară încheierii lui.
CAP. XVII DIVERSE
Art.17.1 Prezentul Contract, impreuna cu Anexa 1, la acesta reprezinta intregul acord al Partilor cu
privire la obiectul sau și înlocuiește orice alte negocieri sau acorduri prealabile ale Părților în legatură
cu acesta, orale sau scrise. Părțile declară că nu au amânat determinarea niciunui element al
Contractului pentru un moment ulterior.
Art.17.2 Părțile declară că au negociat, au luat la cunoștință și au acceptat în mod expres prevederile
clauzelor prezentului Contract și prevederile art. 1203 Cod Civil devin aplicabile ori de câte ori va fi
necesar.

ANEXA 1 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII

 IN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

HFORH SRL urmeaza a presta urmatoarele servicii , in temeiul contractului sus-mentionat:

  1. adaptarea aplicatiei sftware potrivit cerintelor clientului
  2.  testarea privind aplicatia software
  3. asistenta privind aplicatia software
  4. pregatirea utilizatorilor aplicatiei software
  5. instalarea aplicatiei software, daca este necear 

Prestarea serviciilor se va realiza continuu, in functie de abonamentul ales , pe intreaga perioada de desfasurare a contractului.

Pretul pentru prestarea serviciilor mentionate se realizeaza sub forma unui abonament , avand un cuantum afisat pe site, diferit pentru fiecare tip de abonament/serviciu pentru fiecare luna contractuala. HFORH SRL este o firma neplatitoare de TVA, preturile afisate nu contin TVA.

Factura se emite pe data de 1 a fiecarei luni si se achita pana la data de 5 a lunii in curs.

Shopping Cart